• Η ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ έχει δεσμευτεί για την υπεύθυνη διαχείριση της ενέργειας,
  στο σύνολο των εγκαταστάσεών της.
  Η ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ επιδιώκει να εξορθολογήσει τη χρήση της ενέργειας
  ελαχιστοποιώντας
  το ενεργειακό κόστος.
  τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επιβλαβών εκπομπών.
  την εξάντληση των ορυκτών καυσίμων.
  διατηρώντας τουςεπιχειρησιακούς της στόχουςκαθώς καιένα αποδεκτόπεριβάλλον
  εργασίας για τους εργαζόμενους.
  Η Διοίκηση παρέχει τους απαραίτητους πόρους ώστε να επιτευχθούν οι κάτωθι
  στρατηγικές επιδιώξεις:
  χρήση της ενέργειας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά σύμφωνα με τη φύση
  και το μέγεθος της εταιρίας,, με στόχο τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος
  Διαχείρισης Ενέργειας και των ενεργειακών επιδόσεων.
  εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών και των απαραίτητων πόρων
  για την επίτευξη των ενεργειακών σκοπών και στόχων
  συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και άλλες κανονιστικές
  απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση, την κατανάλωση και την ενεργειακή επίδοση.
  καθορισμός και αναθεώρηση των ενεργειακών σκοπών και στόχων για τη μείωση
  της κατανάλωσης ενέργειας σε ετήσια βάση με σχετική έκθεση προόδου
  προμήθεια ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να
  υποστηριχθεί η συνεχής βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της
  εταιρίας
  επενδύσεις σε ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, με
  βραχυχρόνια απόσβεση .
  ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων (CO2) και των ρύπων που είναι πιθανόν
  να προκαλέσουν βλάβες στο περιβάλλον.
  μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα με τη χρήση εναλλακτικών ή και
  ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, όπου είναι δυνατό από πρακτικής και
  οικονομικής πλευράς.
  προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από οργανισμούς που επιδεικνύουν θετική
  δέσμευση για την ενεργειακή απόδοση, όπου αυτό είναι πρακτικά και
  οικονομικά υλοποιήσιμο.
  καλλιέργεια της ευαισθητοποίησης του προσωπικού σε θέματα ενεργειακής
  χρήσης, ώστε να είναι σε θέση να προτείνουν και εκείνοι μέτρα εξοικονόμησης
  καθώς και να τα εφαρμόζουν στην καθημερινότητά τους.
   
  Ο Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ